všeobecné obchodní podmínky

Věnujte prosím pozornost následujícímu textu.
Tím, že dokončíte objednávku v prodejním formuláři potvrzujete,
že jste se seznámili s obchodními podmínky a že s nimi souhlasíte.

1. obecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej digitálních produktů (dále „produkt“) prodávající, kterou je:
Ing. arch. Kristýna Kirschner
Adresa: Benátky 1279, Vsetín 755 01
IČ: 08488541
DIČ: CZ9558126248
Registrace u ŽÚ Praha čj.UMCP1 378741/2019
uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávající osoby.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávající a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

2. objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, že zahrnuje DPH, je uvedeno u produktu na webovém rozhraní. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, ceně včetně uvedení daní a poplatků a způsobu úhrady kupní ceny.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávající a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Dokončit “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávající vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávající po dobu 3 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinna poskytnout či dodat produkt, který si zákazník objednal a zákazník se zavazuje zaplatit prodávající kupní cenu produktu.

2.8. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání digitálních produktů a kurzů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky– např. mít přístup k PC apod. V případě nepřístupu, může být omezena funkcionalita služby.

3. platební a dodací podmínky

3.1. Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: (i) on-line platba kartou nebo (ii) bezhotovostním převodem na účet. Poskytovatelem pro online platby je společnost ComGate Payments, a.s., adresa: Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267, více informací naleznete na: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

3.2. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě kupujícímu na zadanou elektronickou adresu.

3.3. Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. 2 těchto obchodních podmínek, prodávající doručí zboží kupujícím prostřednictvím zadané elektronické adresy obratem nebo dle individuální domluvené lhůty v případě konzultační činnosti. V případě, že by zboží nebylo dodáno ve stanovené lhůtě, je kupující povinen informovat prodávajícího a ten zjedná nápravu do 5 dnů od obdržení informace od kupujícího.

3.4. U digitálních produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

3.5. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny.

3.6. V případě dodání konzultační činnosti se rozumí jeho dodání počátkem konzultací po vzájemné dohodě o jejich termínech a době plnění.

4. zabezpečení a ochrana autorských práv

4.1. Přístupové údaje k produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

4.2. Produkty a veškeré další podklady s nimi spojené, které prodávající předává, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

5. odstoupení od smlouvy

5.1. DIGITÁLNÍ PRODUKTY A ON-LINE KURZY: Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u digitálních produktů a on-line kurzů (digitálního obsahu) vyloučit.

5.2. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 7 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsem od vás obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

5.3. Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

5.4. Je-li vám společně s produktem nebo vzdělávací akcí poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu nebo vzdělávací akce, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

6. práva a povinosti z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávající za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku kvůli pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu nebo konzultace, které není schopen ovlivnit.

7. vyloučení odpovědnosti

7.1. Zakoupené digitální produkty a služby nenahrazují zpracování projektových prací. Zakoupené digitální produkty neobsahují závazné projektové služby a nenahrazují projektovou činnost.

8. ochrana osobních údajů

8.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete prodávající. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

8.2. Získávání a zpracovávání osobních údajů Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy a nákupu.

8.3. Možnost odhlášení V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

8.4. Souhlas se zpracováním osobních údajů Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze Kristýna Vyslychové, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílala informace o připravovaných akcích a nabídkách.

Děkuji za přečtení obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2022

KRYSTAL architektura © 2022